Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Barnsteen Teammanagement

December 2023

 

Beste klant/opdrachtgever,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als we met elkaar aan het werk zijn en er is een probleem waarvoor het noodzakelijk is om te kijken naar deze algemene voorwaarden, dan vertrouw ik erop dat met onderstaande voorwaarden voldoende helderheid gegeven kan worden. Is dat niet het geval of kun je niets vinden in deze algemene voorwaarden waarmee het probleem verholpen kan worden, neem dan contact met mij op. Dan vinden we samen een oplossing.

 

Amber Hackmann

Barnsteen Teammanagement

 

Artikel 1 Algemeen

Barnsteen Teammanagement biedt diensten op het gebied van coaching, (organisatie)advies en begeleiding van leidinggevenden en hun teams binnen maatschappijgerichte organisaties. Ook kan daarbij behoren het verzorgen van workshops/trainingen en presentaties. De basis bij alle opdrachten is dat de mens centraal staat en het (weer) met plezier kunnen werken.

In overleg kan worden afgeweken van bovenstaande dienstverlening.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten die Barnsteen Teammanagement verricht voor haar opdrachtgevers.

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig als deze door Barnsteen Teammanagement schriftelijk/digitaal zijn bevestigd. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen Barnsteen Teammanagement en opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Barnsteen Teammanagement waarbij derden worden betrokken.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Barnsteen Teammanagement houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen.

Barnsteen Teammanagement staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 72158379.

 

 

Artikel 2 Grondslag offertes

Offertes van Barnsteen Teammanagement zijn gebaseerd op de informatie die opdrachtgever heeft gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in naar beste weten alle relevante informatie te hebben verstrekt voor de offerte, opzet en uitvoering van werkzaamheden door Barnsteen Teammanagement genoemd onder artikel 1.
Barnsteen Teammanagement voert de opdracht(en) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

 

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomst

Alle aanbiedingen van Barnsteen Teammanagement hebben een geldigheidstermijn van 15 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Barnsteen Teammanagement is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen genoemde termijn schriftelijk/digitaal worden aanvaard.

Zodra er een aanvang is gemaakt met de feitelijke dienstverlening door Barnsteen Teammanagement en er nog geen sprake is van een schriftelijke/digitale bevestiging van de opdracht, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de aanbieding en de bijbehorende condities.

 

Artikel 4 Wijziging en annulering

Alle door Barnsteen Teammanagement uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Barnsteen Teammanagement en opdrachtgever zijn gebonden aan de inhoud van een opdrachtbevestiging nadat beide partijen hiervoor schriftelijk akkoord hebben gegeven. In de opdrachtbevestiging staan minimaal vermeld de naam van de opdrachtgever, de naam of namen of omschrijving van de (groepen) medewerker(s), een omschrijving van de diensten of werkzaamheden, de omvang van de opdracht en de overeengekomen vergoeding.

Als een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Barnsteen Teammanagement de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Als dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat er een apart schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben volgens de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Als door opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 

 

 

Niet verschijnen zonder bericht

Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand

Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand

Schriftelijk annuleren meer dan 7 werkdagen voorafgaand

 

 

A

B

C

D

E

1

Coaching

100%

100%

100%

0%

0%

2

(Organisatie)Advies en begeleiding

100%

100%

100%

0%

0%

3

Workshop/training/presentatie

100%

100%

100%

100%

15%

 

Voorbeeld 1:
Een coachingafspraak wordt 3 dagen van tevoren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen 100%, zie cel C/1.

Voorbeeld 2:
Een workshop wordt 2 weken van tevoren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen 15%, zie cel E/3.

 

Barnsteen Teammanagement mag van haar bevoegdheid tot beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

 

Artikel 5 Facturering en betaling

Barnsteen Teammanagement factureert haar werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Barnsteen Teammanagement verwacht de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever in verzuim zonder ingebrekestelling; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% samengestelde interest per maand. Bezwaren tegen (de hoogte van) de factuur dient opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn rechten verspeeld. Alle kosten die Barnsteen Teammanagement maakt voor het alsnog verkrijgen van de vergoeding zijn voor rekening van opdrachtgever. Eventuele incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Barnsteen Teammanagement worden opgeschort, dit zonder dat Barnsteen Teammanagement tegenover opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Barnsteen Teammanagement in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

In de offerte van Barnsteen Teammanagement staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders aangegeven.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Barnsteen Teammanagement gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

 

Artikel 6 Inzet personeel

Barnsteen Teammanagement kan in overleg met opdrachtgever bepalen dat (een deel van) de opdracht door één of meerdere andere perso(o)n(en) wordt uitgevoerd, als zij menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Deze wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Barnsteen Teammanagement.

 

Artikel 7 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, readers etc. die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en die zijn opgenomen in een advies of resultaat van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Barnsteen Teammanagement. Verder gebruik dan redelijkerwijs binnen de opdracht mag worden verondersteld, geschiedt alleen met schriftelijke toestemming van Barnsteen Teammanagement.

 

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Barnsteen Teammanagement Is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. Barnsteen Teammanagement zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Barnsteen Teammanagement geen informatie aan derden verschaffen over de aanpak van Barnsteen Teammanagement, haar werkwijze of rapportages.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Barnsteen Teammanagement aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen, direct of indirect, bedrijfsschade of gevolgschade, of anderszins schade wegens gederfde winst of geleden verlies, die Barnsteen Teammanagement of door haar ingezette of aangeraden personen mochten veroorzaken aan personen of goederen van opdrachtgever of derden, tenzij veroorzaakt door grove schuld of opzet. 

Eventuele gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst geleden door opdrachtgever of een coachee of deelnemer, is hierbij uitgesloten.

  

Artikel 10 Veiligheid

Opdrachtgever verplicht zich om de veiligheid en goede arbeidsomstandigheden te garanderen voor personeel dat namens Barnsteen Teammanagement werkzaamheden bij opdrachtgever verricht. Alle wettelijke en aanvullende regelingen op dit gebied moeten worden nageleefd, opdat personeel gevrijwaard blijft van elke vorm van schade. Is deze verplichting niet nagekomen, dan is opdrachtgever tegenover dit personeel gehouden tot vergoeding van de schade, die het heeft ondervonden in de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal Barnsteen Teammanagement te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken wegens het niet nakomen van genoemde verplichting.

 

Artikel 11 Geschillen

Barnsteen Teammanagement en opdrachtgever verbinden zich om bij eventuele geschillen over de uitvoering van de overeenkomst of de toepassing van deze algemene voorwaarden in goed overleg te zullen treden en naar een oplossing te zoeken. Als door partijen gewenst kunnen geschillen met wederzijds goedvinden worden beslecht door arbitrage. In dat geval treden partijen in overleg over de benoeming van een arbiter. Het staat iedere partij steeds vrij om zich tot een burgerlijke rechter te wenden. In dat geval zal een geschil uitsluitend kunnen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

 

Artikel 12 Overig

Op elke overeenkomst tussen Barnsteen Teammanagement en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.

Barnsteen Teammanagement Is in het Handelsregister opgenomen onder dossiernummer 72158379.

Stel hier je vraag